חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

מה אנחנו מציעים?

  • המערכת פועלת לשם שיפור ביצועי הרשויות המקומיות והתמקצעות עובדיהן באמצעות:
  • יישום מדיניות משרד הפנים והטמעתה ברשויות המקומיות.
  • סיוע לרשויות המקומיות בתחומים הקשורים לפיתוח והתמקצעות  המשאב האנושי, ניהול איכותי, גיבוש חשיבה אסטרטגית, תכנון ובקרה, שיפור וייעול תהליכי עבודה.
  • פיתוח וביצוע ההכשרה לבעלי התפקידים להם נדרשת "הכשרה מחויבת" .
  • פיתוח תורה מוניציפאלית וניהול הידע בתחומי ההתמחות ובנושאים / תפקידי ליבה מוניציפאליים והפצתם לכל הרשויות המקומיות על ידי ה"מפעם המתמחה".
  • סיוע בליווי תהליכי שינוי ופיתוח ארגוני ופיתוח הדרכה תוך  עבודה עם ועדות היגוי מקצועיות בהן חברים על פי הצורך מנהלים בכירים ממשרד הפנים, נבחרים ומנהלים בכירים מהרשויות המקומיות, נציגי האיגודים המקצועיים, אנשי מקצוע ואנשי אקדמיה כמומחים בתחומים השונים.
  • סיוע בייזום וביצירת שותפויות ברשות המקומית ועם המגזר השלישי, גורמי ממשלה וגורמים עסקיים.