חיפוש פעילויות הדרכה

מ
x
עד
x

חינוך, רווחה, קהילה ותרבות

חינוך ברשות המקומית

החינוך הוא אחד השירותים המרכזיים שמספקת הרשות המקומית לתושביה. כיום, הרשויות המקומיות לוקחות הובלה ומנהיגות בעיצוב התחום וחורטות על דגלן חתירה לחינוך איכותי, המשלב טיפול במערך החינוך הפורמלי והחינוך הבלתי – פורמלי, כמנוף לבניית קהילה משמעותית ומעורבת.
מפעם השפלה מסייע לרשויות בביסוס תחום החינוך, באמצעות ליווי תהליכי פיתוח ארגוני ובליווי פעולות הדרכה להעצמה והתמקצעות קשת בעלי התפקידים בתחום.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רווחה ברשות המקומית

מערך הרווחה ברשויות המקומיות עובר בשנים האחרונות תהליכים של צמיחה והרחבת סל השירותים המסופקים לתושב.

תהליך זה מקבל חיזוק רחב ברפורמה בשירותים החברתיים, שמוביל משרד הרווחה, המעודדת את מחלקות הרווחה ליותר יזמות וחדשנות, להרחבת הפעילות בשותפות עם לקוחותיהם ועם החברה האזרחית. 

מהלכים אלו מצריכים היערכות מחודשת של אגפי הרווחה: התאמת המבנה הארגוני לצרכים המשתנים ובניית תשתיות ניהול שיתמכו את התהליכים הללו.  

מפעם השפלה מסייע לאגפי הרווחה ברשויות המקומיות באזור, לקיים תהליכים שיתמכו את השינוי.  

 

  

 

תהליכים ארגוניים 

גיבוש תוכנית אב לחינוך
תהליך מקיף של הכנת תוכנית אב לחינוך. התהליך מתקיים בהשתתפות נציגים של מערכת החינוך, משרד החינוך, אנשי מקצוע בתחום ועל פי החלטת הרשות - ההורים, ומועצת התלמידים.

הטמעה ויישום תהליכים ליישום התוכנית בהתאם לסדרי העדיפות שנקבעו. בנוסף, תהליך להתאמת מערך מינהל החינוך לתמיכה ביעדי התוכנית האסטרטגית.   

 

היערכות מערכת החינוך לקראת הרחבה דמוגרפית של הרשות המקומית
תהליך של בחינת הצרכים הפדגוגיים והיערכות למתן שירותי חינוך מקיפים, לאור התרחבות דמוגרפית מתוכננת ברשות המקומית.
התוכנית משלבת את כלל הגורמים העוסקים בחינוך ביישוב, את נציגי משרד החינוך ואת התחום ההנדסי במועצה.

 

גיבוש תוכנית אב יישובית לגיל הרך
תהליך חשיבה עירוני להגדרת הפעילות העירונית בגיל הרך, תוך חיבור כלל המסגרות המטפלות בתחום.
 

 

בניית פרוגרמה חינוכית לחינוך העל-יסודי 

גיבוש מערך חינוך על יסודי כמנוף ליצירת מארג חברתי קהילתי ברשות המקומית. גיבוש תפיסה כוללת והגדרת חזון ויעדים המתאימים לאופי הרשות המקומית. בניית תפיסה ייחודית שתמנף את העשייה החינוכית ותלכד סביבה את הקהילה, תוך חיזוק תחושת השייכות והגאווה היישובית. בדיקת צרכים פיזיים והערכות מבנית מתאימה. בניית מערך מסייע ותומך בהלימה לצרכים. גיבוש מערך השתלמויות מוסדיות בהלימה לאופי המערך החינוכי. 

 

הקמת מינהלת עירונית לחינוך
תהליך להקמה של מינהלת חינוך עירונית. במינהלת שותפים נציגים של מערכת החינוך, משרד החינוך והעירייה. המינהלת ניתן לשלב פעילות של גורמים חברתיים קהילתיים השותפים בעשייה במעגל החינוכי. המינהלת מהווה מסגרת לדיון בסוגיות חינוך עירוניות מערכתיות, על פי הנושאים והדגשים שעל סדר היום ברשות המקומית.  

 

גיבוש נוהל עירוני לטיפול מערכתי במצבי חירום במערכת החינוך 

בניית מערך עירוני, לטיפול באירועי חירום בתחום החינוך. הקמת צוות עירוני משותף של הגופים המטפלים בתחום: החינוך, הרווחה, המשטרה, מערך הפיקוח במשרד החינוך, מטה עיר ללא אלימות, יחידת הנוער, תוך הישענות על עולמות התוכן המקצועיים של כל גוף. גיבוש נוהל מוסכם לטיפול באירועים חריגים.  

 

ניהול עצמי בבתי הספר
יישום והטמעה של מעבר בתי הספר לניהול עצמי. גיבוש נהלי ההתנהלות ובניית אופי ומסגרת מערך התמיכה של הרשות המקומית בבתי הספר שבניהול העצמי. ליווי בתי הספר ומתן כלים להתנהלות במסגרת זו. הכשרת הצוות המנהלי לפעילות במסגרת זו. 

 

בדיקה כלכלית של פעילות החינוך המיוחד
תהליך לבחינה כלכלית של הפעילות בתחום: בחינת עלויות ההוצאות להסעת תלמידי החינוך המיוחד, הליווי ועלויות אגרת תלמידי חוץ. במקביל, בחינת אפשרויות להרחבת מגוון מסגרות הפעילות הניתנות בתוך היישוב לילדי החינוך המיוחד. המטרה היא להוביל לצמצום עלויות תוך שיפור השירות.  

 

בניית תוכנית אב לתקשוב 

בניית תוכנית אב לפיתוח מערך התקשוב בחינוך, המשלבת את הצרכים בתחום התשתיות ואת הצרכים הפדגוגיים. מיפו הצרכים בתחום של מוסדות החינוך בגילאים השונים. מיפוי הסוגיות העירוניות לטיפול בתחום. התוכנית מתבצעת בשילוב ובהלימה למהלכים המתקיימים על ידי משרד החינוך, לקידום הלמידה המתוקשבת. 

 

פיתוח מקצועי לצוות ההנהלה באגף החינוך 

בניית מערך ארגוני חינוכי המבוסס על מערכת מקצועית אפקטיבית, המותאמת ליעדים ולאתגרים של מערכת החינוך ברשות המקומית. חיזוק היכולות הניהוליות של המנהלים ופיתוח עבודת הצוות.  


פיתוח מקצועי של עובדי מערכת החינוך ברשות המקומית 

פורום מקצועי למידת עמיתות של מנהלות הגיל הרך
קבוצת עמיתות המשלבת העשרה בידע מקצועי-ארגוני עם הפריה הדדית בין המשתתפות, במטרה לתת בידי המנהלות כלים מעשיים להתמודדות עם האתגרים בשטח. הפעילות מתקיימת בשיתוף מפעם יהודה ושומרון. 

 

הכשרה דו-שנתית לסייעות בגיל הרך
קורס להכשרה מקצועית פדגוגית המחדדת את מקומה ותפקידה של הסייעת בגיל הרך ומעצימה את היכולות האישיות-מקצועיות, 270 שעות. הקורס מתקיים בסמינר הקיבוצים ומקנה תעודה משותפת למשרד החינוך, סמינר הקיבוצים, מרכז השלטון המקומי והמפעם. 

 

הכשרה דו-שנתית לסייעות בחינוך המיוחד
קורס להכשרה מקצועית פדגוגית המקנה ידע בתחום החינוך המיוחד. ההכשרה מחדדת את מקומה ותפקידה של הסייעת בגיל הרך בחינוך המיוחד ומעצימה את היכולות האישיות-מקצועיות, 270 שעות. הקורס מתקיים על ידי סמינר הקיבוצים.

 

קורסים לסייעות בגיל הרך ברשויות המקומיות
הקורסים נבנים על פי תחומי התוכן והעניין בגיל הרך בכל רשות ומתקיימים ברשות המקומית. את הקורסים ניתן לאשר להכרה לגמול השתלמות:
 

 

לקראת קריאה וכתיבה בגן הילדים - 40 שעות
חיבור הסייעת לתוכנית "לקראת קריאה וכתיבה" המוטמעת בגנים בכדי שתוכלנה לסייע בידי הגננת בהשגת יעדי הגן. 

 

המחשב ככלי בעבודה החינוכית בגן הילדים - 40 שעות 
הצגת היכולות של המחשב ככלי תומך בתהליכי הלמידה בגן. היכרות עם הלומדות המותקנות בגני הילדים. מתן ידע לסייעות לעבודה עם המחשב וחיזוק הביטחון המקצועי בתחום הזה. בניית יכולות הסייעת לשימוש במחשב ככלי לתקשורת שוטפת עם מנהלת הגיל הרך.
 

 

האקלים החברתי בגיל הרך - 40 שעות 
היכרות עם שבעת הסטנדרטים ליצירת אקלים מיטבי בגן הילדים. מתן ידע וכלים שיתרמו ליצירת אקלים מיטבי בגן, באמצעות שימוש בשפה ובמסרים אחידים של צוות הגן בעבודה מול הילדים וההורים. היבטים התפתחותיים והתנהגויות שונות של הילדים בגן ומתן כלים ליצירת אקלים חברתי תומך ומונע אלימות.
 

 

העצמה מקצועית באמצעות פסיכודרמה – 40 שעות
סדנה המשלבת כלים פסיכו דרמטיים ככלי אימון לשיפור מיומנויות בינאישיות. מתן ידע וכלים לסייעת לשיפור התקשורת הבינאישית עם הגננת, ילדי הגן והוריהם, חיזוק הסמכות, הצבת גבולות והתמודדות עם בעיות משמעת. הכרת מודלים תיאורטיים וכלים מעשיים להתמודדות עם מצבי לחץ ופתרון קונפליקטים. חיזוק המודעות האישית הרגשית.  

 

חינוך מוסיקלי בגיל הרך – 40 שעות
מתן ידע וכלים לסייעת לשילוב המוסיקה כחלק אינטגראלי בחיי הגן. פיתוח ידע, מיומנויות וכלים לשילוב המוסיקה בחיי הגן. שימוש בכלי נגינה הנמצאים בגן ובניית מרכז מוסיקה בגן. שימוש במוסיקה ככלי חינוכי וככלי תומך בילדים עם צרכים מיוחדים. העצמה אישית של הסייעת באמצעות מוסיקה.  

 

התמודדות עם ילדים מאתגרים התנהגותית – 40 שעות 

מתן כלים להבנת הקשיים איתם מתמודדים הילדים: היכרות עם קשיים התפתחותיים, קשיים בקשב וריכוז וקשיים רגשיים. בניית דרכי עבודה מתאימות ומתן כלים כדי להתמודד ולקדם את הילדים.  

 

חצר פעילה – 40 שעות 

הפעילות בחצר הגן הינה חלק מתוכנית הלימודים לגיל הרך והיא תורמת לתהליכי הלמידה וההתפתחות של הילדים. יחודה של החצר הוא שיש בה מרחק המאפשר תנועה חופשית ומגע ישיר עם הטבע. הקורס נותן בידי הסייעת ידע וכלים להבנת חשיבות הפעילות בחצר ולהכרת האפשרויות להפיכת החצר למקום משמעותי ומאתגר עבור ילדי הגן. הכרה והתנסות בדרכים מגוונות ואיכותיות להעשרה ולהפעלה של ילדי הגן בחצר וניצול האפשרויות המגוונות גלומות בחצר.  

 

גנים ירוקים – 40 שעות 

הקניית ידע בתחום החינוך הסביבתי ומשמעותו בגן הילדים. מתן כלים לטיפוח אורח חיים מקיים בגן הילדים והקניית הרגלים וערכים סביבתיים לילדים. היכרות עם תחומי דעת שונים בנושא. מתן כלים יישומיים בנושא סביבתיים, בבניית הסביבה החינוכית בגן ובעיצוב הרגלי התנהלות. 

 

סדנה אומנות הסיפור  

אומנות הסיפור הינה כלי יעיל בידי הסייעת, להעברת מסרים ולהשגת היעדים החינוכיים בגיל הרך. בסדנה - הבנת חשיבות הסיפור לתקשורת ולהעברת מסרים. היכרות עם מיומנויות אומנות הסיפור ושכלולן. מתן כלים ליצירת מפגשים מהנים ויצירתיים עם הילדים תוך העצמת הסייעת בגן.  

 

קידום שוויון מגדרי בגיל הרך – 40 שעות 

קידום שוויון מגדרי בגיל הרך יתרום לפתיחות והגברת האמונה ביכולות המגוונות של הילדים,
ללא התקבעות סטריאוטיפית על כישוריהם ובחירותיהם.  

הקורס מתמקד בחשיפה ומתן תובנות לסייעות בנושא השוויון המגדרי, בהיותן מעצבות ומשפיעות
על דעת הילדים בגן. הקורס מקנה כלים לסייעת ליצירת סביבה חינוכית אשר מזמינה נגישות שווה
לבנים ולבנות בהתנסויות ובחוויות השונות בגן.
 

 

 

קורסים והשתלמויות לסייעות בחינוך המיוחד ברשויות המקומיות 

הקורסים נבנים על פי תחומי התוכן והעניין בחינוך המיוחד בכל רשות ומתקיימים ברשות המקומית. את הקורסים ניתן לאשר להכרה לגמול השתלמות: 

 

ארגז כלים לסייעות בחינוך המיוחד – 40 שעות
הקניית ידע עדכני על ילדים עם לקויות שונות ופיתוח מיומנויות עבודה של הסייעת בתחום,  

 

תיווך מיטבי לילד על הרצף האוטיסטי – 40 שעות 

היכרות עם מאפייני הילדים על הרצף האוטיסטי. דילמות בשילוב הילד על הרצף האוטיסטי. הכרת תקנת השילוב בחוק החינוך המיוחד ודרכים ליישומה.
ליבון סוגים שונים של תיווך ומשמעותם היישומית:  תיווך חברתי,  תיווך לימודי, תיווך לכישורי חשיבה  ופתרון בעיות,  תיווך לכישורי חיים.  

הגדרת תפקיד הסייעת בתחום התקשורת. מקומה של הסייעת בעבודה בצוות בין מקצועי. הגדרת תפקיד הסייעת בתחום הקשר עם ההורים.

התמודדות עם ילדים מאתגרים התנהגותית – 40 שעות 

מתן כלים להבנת הקשיים איתם מתמודדים הילדים: היכרות עם קשיים התפתחותיים, קשיים בקשב וריכוז וקשיים רגשיים. בניית דרכי עבודה מתאימות כדי להתמודד ולקדם את הילדים. היכרות עם ההגדרות של ילדים עם צרכים מיוחדים תוך התמקדות באוכלוסיית הילדים עם הפרעות התנהגות ומתן כלים לעבודה עם ילדים אלו.  

 

 יום עיון - כלים לתמיכה רגשית בילדים בעלי צרכים מיוחדים
הצגת מדיניות משרד החינוך ביחס לתפקיד הסייעת בחינוך המיוחד.
הכרות עם לקויות למידה מסוגים שונים. הבנה והתנסות בקשיים אותם חווה הילד לקוי הלמידה. 

הקניית כלים יישומיים לעבודה בגני הילדים ובכיתות בתי הספר. מתן ידע וכלים בידי הסייעת, לתמיכה רגשית בילדים אותם היא מלווה.  

 

יום עיון - מאפיינים וכלים להתמודדות עם התפתחות מינית של ילדים  בחינוך המיוחד 

העמקת הידע וההבנה בנושא התפתחות מינית של ילדים בעלי צרכים מיוחדים תוך מתן כלים להתמודדות מיטבית של הסייעת בחינוך המיוחד. עמדות אישיות וציבוריות בנושא מיניות בכלל ומיניות של אנשים עם צרכים מיוחדים. הכרות עם הגורמים המשפיעים על התפתחות מינית של אנשים עם צרכים מיוחדים.  

 

ממשקי עבודה חינוך -  רווחה 

תוכנית לגיבוש תהליכי עבודה משותפים של אגפי חינוך ורווחה ברשויות המקומיות – למידה משותפת של מנהלים בשני התחומים והטמעה ברשויות
אגפי החינוך והרווחה ברשויות המקומיות עוסקים במתן מגוון שירותים לתושבים. בתחומים רבים ישנה השקה בין הפעילות בשני האגפים. הניסיון מראה כי קיים צורך משמעותי לקדם ולהעמיק את שיתופי הפעולה בתוכניות העבודה של אגפי החינוך והרווחה.
מפעם השפלה יזם תוכנית ייחודית שמטרתה זיהוי התחומים בהם ניתן לפעול במשותף, גיבוש תהליכים לבניית תוכניות עבודה משותפות בתחומים אלו והובלת מהלכים להטמעת התוכניות בקרב העובדים המטפלים בתחומים הללו.  

שיתופי פעולה כמנוף לצמיחה חברתית קהילתית –למידת עמיתים – מפגשי מנהלים בתחומי החינוך והרווחה
מפגשי המנהלים בתחומי החינוך והרווחה עוסקים בממשקי העבודה בין התחומים ובכוחם ועוצמתם להצמיח עשייה פורייה ומקדמת לטובת תושבי הרשות המקומית. במפגשים מוצגים תפיסות ומודלים המקדמים שיתופי פעולה ואת תרומתם. בנוסף, מתקיימת למידת עמיתים בה מוצגים פרוייקטים המשותפים לחינוך ולרווחה ברשויות המקומיות. 

 

רווחה ברשויות המקומיות

מערך הרווחה ברשויות המקומיות עובר בשנים האחרונות תהליכים של צמיחה והרחבת סל השירותים המסופקים לתושב.  

תהליך זה מקבל חיזוק רחב ברפורמה בשירותים החברתיים, שמוביל משרד הרווחה, המעודדת את מחלקות הרווחה ליותר יזמות וחדשנות, להרחבת הפעילות בשותפות עם לקוחותיהם ועם החברה האזרחית. 

מהלכים אלו מצריכים היערכות מחודשת של אגפי הרווחה: התאמת המבנה הארגוני לצרכים המשתנים ובניית תשתיות ניהול שיתמכו את התהליכים הללו.  

מפעם השפלה מסייע לאגפי הרווחה ברשויות המקומיות באזור, לקיים תהליכים שיתמכו את השינוי.  

 

דוגמאות לתהליכים ארגוניים להבניית מערך הרווחה ברשות המקומית:  

·       גיבוש מבנה ארגוני מתאים. 

·       בניית מדרג ניהולי תומך והגדרת תפקידים לראשי הצוותים ולרכזי התחומים. 

·       התאמה בין המשימות לבין המשאבים כך שתיווצר חלוקה מאוזנת של נטל המשימות 

·       הגדרת גבולות הגזרה והאחריות של היחידות ברווחה והבניית הממשקים המקצועיים ביניהן.  

·       חיזוק הפעילות היוזמת.   

·       גיבוש תוכנית עבודה מפורטת ליחידות השונות, לאור היעדים והמטרות שיגובשו. 

·       שיפור וייעול יכולת הבקרה והפיקוח  

·       השקעה בשותפות, עיצוב מדיניות חברתית ותפיסה קהילתית. עבודה עם החברה האזרחית. 

 

דוגמאות לתהליכי הדרכה לחיזוק השדרה הניהולית ולהטמעת השינויים: 

  • פיתוח מנהלים - הכשרת הצוות הניהולי במסגרת תוכנית פיתוח מנהלים, להקניית מיומנויות וליצירת שפה ניהולית אחידה באגף. 
  •  אימון אישי למנהלים – ליווי אישי למנהלים במטרה לחזק את היכולת הניהולית האישית. התהליך מתקיים במסגרת פרויקט ארצי לאימון וליווי מקצועי למנהלים בכירים ברשויות המקומיות.